Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.06.2024
Näiteks 23.06.2024
15. mai 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis kohtupraktika analüüs tervishoiuteenuse osutaja tsiviil- ning karistusõiguslikust vastutusest. Analüüsiti 31 tsiviilasjas tehtud lahendit ning kolme kriminaalasja lahendit.
7. mai 2012
Homme, 8. mail, toimub Riigikohtu üldkogu istung Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses. Veebiülekannet istungist on võimalik jälgida aadressidelt
30. aprill 2012
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi mõistis täna endise Tallinna linnavolikogu liikme ja Pirita linnaosa halduskogu esimehe Mati Eliste osaliselt õigeks mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses. Samas leidis kolleegium, et täiendavalt tuleb kontrollida, kas Eliste teos – Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku mõjutamises – esinesid väärteo tunnused.
17. aprill 2012
Riigikohus rahuldas täna õiguskantsleri taotluse ja tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks asjaõigusseaduse ja selle rakendusseaduse sätted, mis nägid kinnistu omanikele ette ebapiisava hüvitise oma kinnistul avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja –rajatiste talumise kohustuse eest.
4. aprill 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis analüüs lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise kohtupraktikast. Analüüsis vaadeldi, millised asjaolusid on kohtupraktikas peetud mittevaralise kahju väljamõistmist õigustavateks erandlikeks asjaoludeks, mida  näeb kahju hüvitamise alusena ette võlaõigusseaduse § 134 lg 3. Samuti, milline on see lähedaste isikute ring, kellele sellise kahjuhüvitise väljamõistmine on kohtupraktika kohaselt õigustatud.
29. märts 2012
Riigikohus avaldas oma veebilehel kolme Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtunikke ja kohtute tööd puudutava dokumendi mitteametlikud tõlked.
27. märts 2012
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks korruptsioonivastase seaduse sätte, mis keelas ametiisikutel olla äriühingu juht- või järelevalveorgani liige.
22. märts 2012
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas täna, et õiguskantsleri taotlust ESM-i asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses hakkab arutama Riigikohtu üldkogu. Riigikohtu üldkogusse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. Suuline istung selleks toimub 8. mail, jätkudes vajadusel 9. mail.
16. märts 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas ilmus analüüs "Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine õigusliku perspektiivituse tõttu". Analüüsis uuritakse, milline on sellel alusel asja menetlusse võtmisest keeldumise või läbi vaatamata jätmise praktika maa- ja ringkonnakohtutes.

Lehed