Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.03.2023
Näiteks 21.03.2023
1. veebruar 2011
Riigikohtu õigusteabe osakond avaldas hiljuti analüüsi menetlustoimingu tähendusest Eesti õiguspraktikas ning selle vaidlustamise võimalustest kohtupraktika näitel.
1. veebruar 2011
Riigikohus jättis täna menetlusse võtmata Vabariigi Valitsuse, sihtasutuse VEB ja Eesti Panga kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohustati riiki lahendama VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimus.
20. jaanuar 2011

President nimetas 1. veebruarist ametisse neli uut esimese astme kohtunikku. Kohtunik Velmar Brett asub tööle Harju maakohtu Liivalaia kohtumajja, Marget Henriksen Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja, Larissa Prokopenko Viru Maakohtu Narva kohtumajja ja Kristina Väliste Harju maakohtu Liivalaia kohtumajja.

18. jaanuar 2011
Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu Riigikohtu esimehe esitatud ettepaneku Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise kohta. Sellega nimetatakse alates 1. veebruarist 2011 Riigikohtu liikmeks Ivo Pilving Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks valitud Julia Laffranque'i asemel.
14. jaanuar 2011
Täna toimunud Riigikohtu 91. aastapäeva aktusel Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis, tänas Riigikohus õpilaste kaasuskonkursil osalenud tublimaid õpilasi ning nende juhendajaid.
4. jaanuar 2011
Riigikohtu 91. aastapäeva puhul vastab Riigikohtu esimees Märt Rask 12. jaanuaril küsimustele kohtukorralduse ja õigusemõistmise olukorra kohta Eestis. Küsimusi võivad esitada kõik soovijad.
30. November 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis oma eilses otsuses, et Carmen Heinvälja kriminaalasja menetlemisel on toimunud mitmeid olulisi rikkumisi, mille tõttu on talle süüksarvatava kuriteo faktilised asjaolud nõuetekohaselt tuvastamata. Seetõttu saatis Riigikohus kriminaalasja Pärnu Maakohtule uueks arutamiseks.
30. November 2010
Täna kuulas Riigikohtu esimees Märt Rask ära Riigikohtu üldkogu arvamuse peatselt vabanevale riigikohtuniku ametikohale kandideerinute kohta.
22. November 2010
Riigikohus jättis täna läbi vaatamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009. aasta määrus "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad" § 1. Riigikohus leidis, et õiguskantsleril pole põhiseadusest tulenevat õigust seda liiki haldusakti järelevalveks.

Lehed