Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.10.2023
Näiteks 02.10.2023
12. juuli 2012
Riigikohtu üldkogu jättis oma tänase otsusega rahuldamata õiguskantsleri taotluse tunnistada Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESML) artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtu hinnangul vaidlustatud artikkel küll piirab Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust, aga piirang on õigustatud.
26. juuni 2012
Justiitsminister kuulutas 25. juunil Ametlikes Teadaannetes välja konkursid ühele Tartu Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.
22. juuni 2012
Riigikohtu üldkogu otsustas eilsel nõupidamisel, et otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses avaldatakse 12. juulil. Otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.
18. juuni 2012
Riigikohtu õigusteabe osakond analüüsis 1. mail 2009 kehtima hakanud TsÜS § 86 uue redaktsiooni kohaldamist kohtupraktikas. Uus redaktsioon reguleeris senisest täpsemalt heade kommete või avaliku korra vastasust tehingutes. Seadusmuudatuse eesmärgiks oli ohjeldada SMS-laenude ülisuuri intresse ja vähendada kiirlaenuturu kiire arenguga tekkinud sotsiaalseid probleeme.
12. juuni 2012
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses isikuandmete avaldamise piiranguid juhul, kui samad andmed on kord juba avaldatud. Halduskolleegiumi hinnangul  peab olema isikuandmete teistkordseks avaldamiseks samuti õiguslik alus. Varasem avaldamine võib küll lihtsustada uut avaldamist, ent ei õigusta seda automaatselt.
7. juuni 2012
Riigikohtu esimees Märt Rask tõi täna Riigikogu ees peetud ettekandes välja, et menetlusajad kohtutes on hakanud tasapisi lühenema, ent rõhutas sealjuures, et analüüsimist vajab, kuidas kiirenev menetlus mõjutab kohtute töö kvaliteeti.
7. juuni 2012
Riigikohtu esimees Märt Rask juhtis täna Riigikogus peetud kõnes parlamendiliikmete tähelepanu halduskohtupidamise probleemidele ning eeskätt sellele, et kinnipeetavate kaebustest on kujunenud massnähtus, mis moodustab ligi kolmandiku halduskohtute töömahust. Märt Rask tegi justiitsministrile ettepaneku analüüsida vanglate halduspraktikat, mille puudustele on viidatud kohtulahendites, ning viia halduspraktika kooskõlla seadustega.
5. juuni 2012
Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis tänases otsuses, et perekonnaseadus ei keela vanemal kohtu nõusolekuta oma lapsele väärtpabereid kinkida. Kohtu nõusolek on vajalik üksnes siis, kui lapsele ostetakse väärtpabereid lapse enda raha eest.

Lehed