Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 09.12.2022
Näiteks 09.12.2022
31. märts 2011
Riigikohtu üldkogu leidis oma tänases otsuses, et põhiseadus nõuab isikule alusetu vahistamise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamist õiglases ulatuses.
31. märts 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis täna rahuldamata MTÜ Eesti Keskerakond kaebused, millega erakond taotles XII Riigikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide nimekirja registreerimise seadusevastaseks tunnistamist ja tühistamist ning hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist.
30. märts 2011
Riigikohtu õigusteabe osakond avaldas hiljuti analüüsi, mille eesmärgiks oli uurida võlaõigusseaduse § 97 kohaldamise praktikat esimese ja teise astme kohtutes ja võrrelda seda Riigikohtu praktikaga. Võlaõigusseadus lubab teatud tingimustel lepinguliste suhete vahekorra muutumisel poolel nõuda ka lepingu muutmist, lepingust taganeda või seda üles öelda.
23. märts 2011
Täna jättis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rahuldamata veel neli valimiskaebust, milles kõigis taotleti kas osaliselt või täielikult hääletamistulemuste tühistamist. Riigikohus saab hääletamistulemusi kehtetuks tunnistada üksnes siis, kui on tuvastatud rikkumine, mis mõjutas või võis mõjutada hääletamistulemust oluliselt. Rohkem valimiskaebusi Riigikohtusse laekunud ei ole.
22. märts 2011
Riigikohtu üldkogu tunnistas oma tänase otsusega riigivastutuse seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles seadus ei võimalda hüvitada mittevaralist kahju inimesele, kelle suhtes läbiviidud kohtueelne kriminaalmenetlus ületas mõistlikku menetlusaega.
21. märts 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis Paavo Pihelga esitatud valimiskaebuse rahuldamata. Paavo Pihelgas taotles Riigikogu 2011. aasta valimistel elektrooniliselt antud häälte tühistamist, sest väidetavalt oli elektrooniline hääletamine korraldatud ebaturvaliselt.
18. märts 2011
Riigikohtu halduskolleegium  pidas vajalikuks AS Pimix kaebuse lahendamiseks küsida eelotsust Euroopa Kohtult. AS Pimix ning Põllumajandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet vaidlevad üleliigse laovaru tasu määramise üle.
8. märts 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma tänase otsusega, et Tallinna linna sünnitoetuste maksmise kord on põhiseaduspärane. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse esitas 28. oktoobril 2010 õiguskantsler.
18. veebruar 2011
Riigikohtu õigusteabeosakond avaldas hiljuti kohtupraktika analüüsi Riigikohtust esimese ja teise astme kohtutele tagasi saadetud süüteoasjade edasisest menetluskäigust.

Lehed